Česko-slovenská asociácia porovnávacej literárnej vedy je záujmová odborná organizácia literárnych komparatistov v Českej a Slovenskej republike. Jej cieľom je podporovať činnosť vedeckých pracovísk, ktoré sa zaoberajú výskumom v oblasti porovnávacej literárnej vedy a vytvoriť prostredie pre vzájomné kontakty, výmenu skúseností a informovanosť s vedeckými pracoviskami a organizáciami podobného zamerania v zahraničí.

Literárna komparatistika alebo porovnávacia literárna veda je súbor rôznych prístupov k literatúre presahujúci jednotku národnej literatúry. Komparatistický výskum sa venuje z rôznych teoretických pozícií otázkam, akými sú vplyv a recepcia, problematika literárnych druhov a žánrov, periodizácia dejín literatúry, postavenie literatúry v rámci kultúry, literárny preklad, vzťah literatúry a umenia, vzťah literatúry a vedy a pod.

Česko-slovenská asociácia porovnávacej literárnej vedy je občianskym združením zaregistrovaným na Ministerstve vnútra SR dňa 28.2.2014 a zapísaným v štatistickom registri ŠÚ SR pod IČO 42361851.